Upisi

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,

SPORT I MLADE

 

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 

Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

 

od 11. do 24. svibnja 2022. godine

isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge

https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/

na poveznici e-VRTIĆI

i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:

 

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba

- smjenski 10-satni program u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika.

1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života

-10-satni program u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta.

 

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

- u svim dječjim vrtićima.

2.2. djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djeca s teškoćama u razvoju, koja nisu obuhvaćena redovitim programom, mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu

- u svim dječjim vrtićima.

 

3. POSEBNI PROGRAMI

3.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju

- s motoričkim oštećenjima u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora,

- s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot,

- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Potočnica,

- s višestrukim teškoćama u Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i u Dječjem vrtiću Utrina,

- s autističnim obilježjima u Dječjem vrtiću Bajka.

3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina

- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u Dječjem vrtiću Potočnica.

3.3. posebni i alternativni programi

- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi ritmike i plesa, vjerski programi, ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepcijama Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva.

II. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

 

Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 11 do 24. svibnja 2022. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije. Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/) će biti aktivna od 11. svibnja 2022.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:

- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,

- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.

Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:

Osnovna dokumentacija

- rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjem vrtiću koji će u tom slučaju sam izvršiti provjeru podataka o rođenju djeteta u Matici rođenih,

- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjem vrtiću da može sam, putem nadležnog gradskog ureda, provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,

- preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika (obostrane),

Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,

- za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od roditelja ne živi u zajedničkome kućanstvu,

- za dijete samohranoga zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta),

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta,

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,

- za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,

- za dijete koje živi u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka Centra za socijalnu skrb,

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta.

 

III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME

 

Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe, prednost će sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca oba zaposlena roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu; djeca s teškoćama u razvoju ukoliko postoje uvjeti za njihovu integraciju u programe; djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 8. lipnja 2022.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 23. lipnja 2022.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 

 

V. UPIS

 

Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2022., odnosno do uključivanja djeteta u program.

Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:

- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,

- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,

- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,

- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).

 

Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa početkom pedagoške godine, odnosno od 1. rujna 2022., osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati tijekom cijele pedagoške godine ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića, a u tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (Zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima isključivo s mrežnih stranica odabranog dječjeg vrtića.

Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

 

 

KLASA: 601-01/22-001/38

URBROJ: 251-07-11-22-2

Zagreb, 3. svibnja 2022.

 

P R O Č E L N I C A

 

Tatjana Dalić, dipl. politologinja, v.r.PONUDA POSEBNIH PROGRAMA DV CVRČAK

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 

 

RB NAZIV PROGRAMA Trajanje programa (cjelodnevni, poludnevni, kraći) Lokacija Dodatna uplata roditelja (mjesečni iznos)
1. Program ranog učenja engleskog jezika cjelodnevni Zapoljska 34 400 kn
2. Program ranog učenja engleskog jezika
 

 
cjelodnevni Turopoljska 29
 
400 kn
3. Program katoličkog vjerskog odgoja cjelodnevni Zapoljska 34 besplatan
4. Program predškole
 

 
3x tjedno po 2,30 h Đalski 29 a
 
 besplatan
5. Poseban cjelodnevni glazbeni program
 

 
cjelodnevni Turopoljska 29 400 kn
6. Kraći glazbeni program
 

 
kraći
2x tjedno po 1 h
Turopoljska 29 200 kn
         
         
                                                                                               Anita Kolarić
Zagreb, 09.05.2022.                                                               RAVNATELJ:

© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.