Natječaj - odgojitelj na neodređeno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ “Cvrčak”
Z A G R E B
Turopoljska 29
Zagreb, 21.6.2024.OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA

 
Upravno vijeće donijelo je odluku o objavi natječaja:
ODGOJITELJ/ICA

Dva (2) izvršitelja na neodređeno vrijeme 
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.
 
Kandidati obvezno uz prijavu na natječaj prilažu:

- Životopis
- Dokaz o završenom studiju odgovarajuće vrste
- Elektronički zapis o radno pravnom statusu HZMO (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 30 dana od objave natječaja), sukladno čl. 25. st. 2 i st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
- Dokaz o državljanstvu

 
Kandidati koju sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je u potpunosti dokazati kako je istima utvrđeno. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moraju se pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić “Cvrčak”, 10000 Zagreb, Turopoljska 29, – „Za natječaj-odgojitelj na neodređeno vrijeme“
Natječaj je otvoren od 21.6.2024. do 1.7.2024. godine. Probni rad od 120 dana.

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Priložiti kopije dokumenata.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.© 2024 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.