Natječaj - spremačica na neodređeno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ “Cvrčak”
Z A G R E B
Turopoljska 29
Zagreb, 4.9.2023.


 

OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA ZA SPREMAČICU

 
Upravno vijeće donijelo je odluku o objavi natječaja:
spremač/ica

Jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme (probni rad od 30 dana).
UVJETI za radno mjesto spremač/ica su:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13, 98/19, 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Osnovna školaKandidati obvezno uz prijavu na natječaj prilažu:

- Životopis
- Dokaz o stručnoj spremi
- Elektronički zapis o radno pravnom statusu HZMO (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci), sukladno čl. 25. st. 2. i st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
- Dokaz o državljanstvu

 
Kandidati koju sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je u potpunosti dokazati kako je istima utvrđeno. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moraju se pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić “Cvrčak”, 10000 ZAGREB, Turopoljska 29, – „za natječaj – spremačica na neodređeno vrijeme“
Natječaj je otvoren od 4.9.2023. do 12.9.2023. godine.

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08.,69/17), na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Priložiti kopije dokumenata.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 
 © 2023 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.