Programi

Cjelodnevni programi 2022/2023.

 • 10 satni redovni program
 • Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika (skupina Bunnies i Little Frogs u Zapoljskoj, skupina Poppies u Turopoljskoj)
 • preventivni programi integrirani u redovan program:
-CAP program prevencije nasilja među djecom (Child Assault Prevention)
-Program prevencije ovisnosti (promicanje zdravih stilova življenja)
-Program podrške za roditelje u sklopu UNICEF-ovog programa   "Rastimo zajedno - Prve tri su najvažnije"
 • Programi za obogaćivanje života djece
-koturanje
-klizanje
-kazalište
-izleti
-predstave

Programi će se realizirati ovisno o epidemiološkoj situaciji.
 

Program predškole 2022/2023.

 • program pripreme za školu organiziran je za djecu koja nisu obuhvaćena ranim predškolskim odgojem. Cilj je osnažiti i osamostaliti djecu u godini prije polaska u školu, razviti socijalne, komunikacijske i predčitalačke vještine potrebne za polazak djece u prvi razred. Program traje od listopada do lipnja tekuće pedagoške godine i odvija se u objektu Đalski 29 a.
 
POZIV ZA UPIS U POSEBNE PROGRAME DV CVRČAK 2022/2023.
 
Poseban Program učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa dječjeg vrtića

 • Program se provodi u objektu Zapoljska 34 i Turopoljska 29 ,za djecu od 4 godine do polaska u školu    
 • Provode ga stručno osposobljenje odgojiteljice  Danijela S.,  Svjetlana Đ., Irina V.C., Martina P.B., Ljiljana G.K., Tajana V.
 • program se dodatno plaća 400 kuna mjesečno uz redovitu cijenu
Program katoličkog vjerskog odgoja djece
 • Program se provodi u objektu Zapoljska 34, za djecu od 3 godine do polaska u školu
 • Provode ga stručno osposobljenje odgojiteljice Ruža A. i  Svjetlana R.
 • ne zahtjeva od roditelja dodatno financiranje
Kraći glazbeni program
 • Program se provodi u objektu Turopoljska 29, za djecu od 3 godine do polaska u školu
 • Provodi ga stručno osposobljena odgojiteljica Sanja G.
 • program se dodatno plaća 200 kuna mjesečno uz redovitu cijenu
Kraći sportski program
 • Program se provodi u objektu Zapoljska 34 za djecu od 3 godine do polaska u školu
 • Provodi ga stručno osposobljena odgojiteljica Tina I.D.
 • program se dodatno plaća 200 kuna mjesečno uz redovitu cijenu
DV Cvrčak dobio je verifikaciju MZO  za provedbu posebnog Redovitog programa odgojno obrazovnog rada za djecu predškolske dobi prema koncepicji Marije Montessori, te planira s njegovom realizacijom u 2023/2024. pedagoškoj godini.
 
ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE PEDAGOGA VRTIĆA NA 091/3424-891© 2023 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.